Thursday, 7 June 2012

รับตรงพิเศษ คณะแพทยศาสตร์ (MDX),(MDO2) ม.ขอนแก่น 56โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ (MDX)
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (MDO2)
รับสมัคร 1-15 กรกฏาคม 2555   
 
กำหนดการสมัคร
รับสมัคร                                                1-15 กรกฏาคม 55
ประกาศแผนผังที่นั่งสอบ                         23-31 กรกฏาคม 55
สอบข้อเขียน                                         25-26 สิงหาคม 55
ประกาศรายชื่อทดสอบขั้นตอน 2             18 กันยายน 55  
ทดสอบขั้นตอน 2 (บุคลิกภาพ)                24 กันยายน 55
ทดสอบขั้นตอน 2 (ตรวจร่างกาย)             24 กันยายน 55
ทดสอบขั้นตอน 2 (ภาษาอังกฤษ MDX)     25 กันยายน 55
ทดสอบข้ันตอน 2 (สัมภาษณ์) MD02        25  กันยายน 55
ทดสอบขั้นตอน 2 (สัมภาษณ์) MDX          25 กันยายน 55
ประกาศรายชื่อผ่านทดสอบ ขั้น 2              28 กันยายน 55
รายงานตัวเข้าศึกษา                                1-3 ตุลาคม 55
 
เกณฑ์รับสมัคร
- MDX (ทั่วประเทศ), โปรแกรม วิทย์-คณิต, GPAX 4 ภาค ไม้น้อยกว่า 3.50
- MD02 (19 จังหวัด อีสาน) , โปรแกรม วิทย์-คณิต, GPAX 4 ภาค ไม่น้อยกว่า 3.00
 
ค่าสมัครสอบ
- MDX ค่าสมัคร 1200 บาท ,ค่าธรรมเนียม 15 บาท
- MD02 ค่าสมัคร 1000 บาท, ค่าธรรมเนียม 15 บาท

วิชาสอบข้อเขียน ภาษาไทย, สังคมฯ, อังกฤษ, คณิตฯ, เคมี, ชีววิทยา, ฟิสิกส์


 
สมัครออนไลน์ ------>     คลิกที่นี่

เอกสารประกอบข่าว :

รับตรงพิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ (DTX) ม.ขอนแก่น

โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ (DTX)
 รับสมัครตั้งแต่ 1-15 กรกฏาคม 2555   
 

กำหนดการรับสมัคร
รับสมัคร                                                     1-15 กรกฏาคม 55
ประกาศแผนผังที่นั่งสอบ                              23-31 กรกฏาคม 55
สอบข้อเขียน                                              25-26 สิงหาคม 55
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์            18 กันยายน 55
สอบสัมภาษณ์                                            24 กันยายน 55
ตรวจร่างกาย                                              24 กันยายน 55
ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา                     28 กันยายน 55
รายงาานตัว                                               1-3 ตุลาคม 55
 

เกณฑ์การสมัคร
-นักเรียนจบจาก สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
-GPAX 4 ภาคการเรียน ไม่น้อยกว่า 3.50
 
สอบข้อเขียน : ภาษาไทย, สังคมศึกษา, อังกฤษ, คณิตฯ, เคมี, ชีววิทยา, ฟิสิกส์
 
ค่าสมัครสอบ : 1,000 บาท
ค่าธรรมเนียม : 15 บาท


สมัครออนไลน์ ------>     คลิกที่นี่
เอกสารประกอบข่าว :
  • dtx_a2556.pdf

มข. รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชนบท (CPIRD) 2556
โครงการผลิตแพทย์เพื่อชนบท (CPIRD) 2555
รับสมัคร 27 สิงหาคม -7 กันยายน 2555   
กำหนดการสมัคร
รับสมัคร                                                                        27 สิงหาคม -7 กันยายน 2555
ประกาศแผนผังที่นั้งสอบ                                                14-20 กันยายน 2555
สอบข้อเขียน                                                                27-28  ตุลาคม 2555
ประกาศผู้มีสิทธิเข้าทดสอบสอบ ขั้นตอนที่ 2                    20 พฤษจิกายน
ทดสอบบุคลิคภาพ/ตรวจร่างกาย(MD03-05,MD11)         29 พฤษจิกายน 2555
สอบสัมภาษณ์
(MD03-05,MD11)                                   30 พฤษจิกายน 2555
ประกาสรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา                                      7 ธันวาคม 2555
รายงานตัว                                                                    11-14 ธันวาคม 2555


เกณฑ์การรับสมัคร
-นักเรียนจบจาก สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
-GPAX 4 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00


สอบข้อเขียน ภาษาไทย, สังคมศึกษา, อังกฤษ, คณิตฯ, เคมี, ชีววิทยา, ฟิสิกส์
ค่าสมัครสอบ : 1,000 บาท
ค่าธรรมเนียม : 15 บาท

สมัครออนไลน์ ------>     คลิกที่นี่

เอกสารประกอบข่าว :

มจธ. รับตรง ความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า 56โครงการคัดเลือกตรง ความสามารถพิเศษ และทุนเพชรพระจอมเกล้า
รับสมัคร 1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2555

กำหนดการสมัคร
รับสมัคร                                                       1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2555
ประกาศผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน                          11 ตุลาคม 2555
สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์                           24-26  
ตุลาคม 2555
ประกาสรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา                      5 พฤษจิกายน 2555
ยืนยันสิทธิ                                                    12
 พฤษจิกายน 2555

คณะที่เปิดรับ
-วิศวกรรมศาสตร์
-วิทยาศาสตร์
-ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
-เทคโนโลยีสารสนเทศ
-สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
-มีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย

เกณฑ์การรับสมัคร
ผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา  ตามสาขาที่กำหนด

สมัครออนไลน์ ------>     คลิกที่นี่เช็คคะแนนสูง - ต่ำ ปี 50-55 ก่อนสอบตรงแพทย์ มข.


คะแนนสูง-ต่ำ ในการสอบเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
รับตรงโดยวิธีพิเศษ ของคณะแพทยศาสตร์  รับตรงโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(โควต้า)
และรับตรงโดย กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)ประจำปีการศึกษา 2550 - 2555

โครงการ
255025512552255325542555
สูงต่ำสูงต่ำสูงต่ำสูงต่ำสูงต่ำสูงต่ำ
MDX  รับตรงโดยคณะแพทย์--77.9064.9068.7060.0079.6062.907561.580.2061.7
รหัส    001 รับตรง โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น79.575.569.2265. 1569.9562.3577.9273.0179.5170.1483.1569.21
MD02 โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (สกอ)
รพ. ศรีนครินทร์
69.3565.7563.82559.6571.5057.0078.7060.2075.2058.576.1058.40
MD03 โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ร่วมกับ
รพ.ขอนแก่น
64.8563.7561.77556.2562.8557.7079.2566.2562.2053.3075.0059.80
MD04 โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ร่วมกับ
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
64.163.47560.77555.9061.9555.5570.4565.1061.7055.6063.3055.90
MD05 โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ร่วมกับ
รพ.อุดรธานี
64.564.061.7555.0061.3555.1569.8564.3057.9055.5059.7056.90
MD11 โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ร่วมกับ
รพ.มหาสารคาม
------67.6063.6555.6053.459.1054.80
MD06 โครงการกระจายแพทย์ (ODOD)
รพ.ศรีนครินทร์
62.8261.050.7550.2769.6452.5169.6051.4066.8050.1066.3050.60
MD07 โครงการกระจายแพทย์ (ODOD)
รพ.ขอนแก่น
63.5253.552.4750.060.7555.9269.4051.4055.2050.1064.8050.30
MD08 โครงการกระจายแพทย์ (ODOD)
รพ.สรรพสิทธิประสงค์  อุบลราชธานี
60.3559.880.8750.757.3552.267.9553.9558.6051.1056.9052.80
MD09 โครงการกระจายแพทย์ (ODOD)
รพ.อุดรธานี
62.1754.652.952.1562.5855.3469.2554.9560.8050.2060.5053.70
กสพท.  รับตรงโดย กสพท.60.8266.7157.1156.4859.2455.3865.4858.7065.0060.3560.9656.72
DTX โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ เพื่อศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ม.ขอนแก่น------62.6053.3063.1056.1066.4054.50
 

รับตรง โครงการ ส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรม ม.ศิลปากร
โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมและบําเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมประจําปีการศึกษา 2556
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน - 5 กรกฏาคม 2555


กำหนดการรับสมัคร
รับสมัครสอบคัดเลือก                                     5 มิถุนายน ถึง 5 กรกฏาคม 2555
ประกาศสถานที่ทดสอบข้อเขียน                    17 สิงหาคม 2555
สอบข้อเขียน                                                 1 กันยายน 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์                    28 กันยายน 2555
สัมภาษณ์และส่งใบรายงานการตรวจสุขภาพ   13 ตุลาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา                    19 ตุลาคม 2555
ยืนยันสิทธิ                                                 22-30 
ตุลาคม 2555
 
คุณสมบัติเฉพาะ
เป็นผู้นําในการช่วยเหลือหรืออุทิศตนเพื่อส่วนรวมเช่นครอบครัวโรงเรียนชุมชนประเทศชาติ โดย พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานตามคุณสมบัติ 4 ประการดังนี้ 
                1 มีความเป็นผู้นําและบําเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
                2 เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
                3 การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
                4 เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการป้องกันและรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติดทุกชนิด

GPAX  4 ภาคการศึกษา รวมกันไม่น้อยกว่า 3.50

 
ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ คนละ 500 บาท

ขอข้อมูลเพิ่มเติม
คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร
จังหวัดนครปฐม
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3421-9364-6 ต่อ 25126-9, 25907


ดาวน์โหลดประกาศการรับสมัครได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่าง
 

ม.ธรรมศาสตร์ รับตรง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ (รอบ2) 2555       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มธ. รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี โดยมหาวิทยาลัยดำเนินการคัด
เลือกเอง (โครงการรับตรง) ประจำปีการศึกษา 2555

โดยรายละเอียดของสาขาที่เปิดรับมีดังนี้

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

สาขาวิชาการผังเมือง

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
รับสมัครได้ตั้งแต่ 8-9 มิถุนายน 2555 เท่านั้นนะครับ
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
http://www.ap.tu.ac.th/th/news/?id=84&type=news

Wednesday, 6 June 2012

เตรียม สอบตรง จุฬาฯ 56UploadImage


       พูดกันตรง ๆ ไม่ว่าจะผ่านมากี่ยุคกี่สมัย “จุฬาฯ –ธรรมศาสตร์” ก็ยังเป็นมหาวิทยาลัยที่ครองใจน้อง ๆ วัยเรียนอยู่ในลำดับต้น ๆ แบบว่าถ้าให้ยกมา 5 สถาบัน รับรอง 2 แห่งนี้ติดโผชัวร์...

ถ้าจะยกเหตุผลมาอ้างอิงคงต้องคุยกันอีกยาว เอาเป็นว่า ช่วงนี้แม้ว่ามหาวิทยาลัยทั้งหลายต่างกำลังจ้าละหวั่นกับการ “รับน้องใหม่”แต่ก็มีหลายแห่งแล้วที่ประกาศ “รับตรง”กันออกมาแล้ว อาทิ มศว  ม.ศิลปากร ม.เทคโนโลยีสุรนารี มจธ.

และที่น้อง ๆ พากันตั้งหน้าตั้งตารอคอยการรับตรงของ “จุฬาฯ” นั้น จากข้อมูลการรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2555 ที่ผ่านมา ในช่วงเดือนพฤษภาคมจะมีประกาศออกมาแล้ว และเริ่มรับสมัครตั้งแต่มิถุยายนเป็นต้นไป

ทว่าในการรับตรง (แบบพิเศษ) ปีนี้ของจุฬาฯ ผ่านพฤษภามาแล้ว ล่วงเลยจนถึงต้นมิถุนา ก็ยังไม่มีประกาศแพลมออกมาให้ตื่นเต้นกันเลย...

แต่...มีข่าวและข้อมูลยืนยันว่าจะเริ่มประกาศรับสมัครประมาณต้นเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป..เย้ ๆ ๆ
ซึ่งก็หมายความว่า อีกไม่ถึงเดือน น้อง ๆ ก็สามารถที่จะสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนจุฬาฯ กันแล้ว

เพราะฉะนั้น...การเตรียมความพร้อมส่วนอื่น ๆ นอกเหนือจากด้านวิชาการที่ควรจะพร้อมกันแล้ว เช่น หลักฐานการเรียน หลักฐานการสอบต่าง ๆ แฟ้มข้อมูล การติดตามข้อมูลการรับสมัคร จึงควรมีการเตรียมพร้อมขั้นสูงสุด (เหมือนเตือนอุทกภัยยังไงยังงั้นเลย)

ความพร้อมในช่วงนี้ง่าย ๆ เลยคือต้องเกาะติดสถานการณ์เอาไว้ให้แน่น ๆ ทั้งทางสื่ออินเทอร์เน็ต ทีวี วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ หรือง่ายที่สุดเลยก็ติดตามจาก ENN นี่แหละ จัดเต็มให้อยู่แล้ว...
 
วันนี้ขอนำข้อมูลเบื้องต้น จากการประกาศรับตรงของจุฬาฯ ในปีการศึกษา 2555 มาฝากกัน เพื่อศึกษาเอาไว้ก่อนนะครับ...

โครงการที่รับสมัครแบบพิเศษ

- โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษระดับชาติทางศิลปะ

-โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์

-โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์
- โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา)

-โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา คณะครุศาสตร์

-โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการนักวิทยาศาสตร์การกีฬาอัจฉริยะ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

- โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปน คณะอักษรศาสตร์

-โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์

-โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์

-โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์

          (โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)

          โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนในโครงการห้อง  เรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท.,สพฐ. และ วมว.)

          โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน

           โครงการโอลิมปิกวิชาการ

-โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์

-โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวารสารสนเทศคณะนิเทศศาสตร์

-โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร

- โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามรถพิเศษทางด้านภาษาไทยเข้าศึกษาในคณะอักษรศาสตร์

-โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนไทยใน 4จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์

-โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต คณะสหเวชศาตร์

- โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์

- โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

-โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนในโครงการรับนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬาฯ-ชนบท)

คณะที่เปิดรับตรง (แบบพิเศษ)

- คณะทันตแพทยศาสตร์
- คณะสหเวชศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย
- คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวารสารสนเทศ
- คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา
- คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
- คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา
- คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
- คณะเศรษฐศาสตร์
- คณะอักษรศาสตร์
- คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาสเปน
- คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
- คณะศิลปกรรมศาสตร์ ทุกสาขา
- โครงการจุฬาฯ ชนบท ทุกสาขา

คณะที่เปิดรับตรง(แบบปกติ) ปีการศึกษา 2555

รูปแบบนี้น้อง ๆ ต้องใช้คะแนน GAT PAT รอบที่สอบเดือนตุลาคม 2555 นี้ พร้อมคะแนน 7 วิชาสามัญ ซึ่งสอบในเดือนมกราคม ปี 2556

-คณะวิศวกรรมศาสตร์
-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
-คณะรัฐศาสตร์
-คณะครุศาสตร์
-คณะเศรษฐศาสตร์
-คณะนิติศาสตร์
-คณะวิทยาศาสตร์
-คณะอักษรศาสตร์
-คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

(หลักสูตรนานาชาติ)
- คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม
- คณะเศรษฐศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะนิเทศศาสตร์
- คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์
- คณะจิตวิทยา
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

การสอบก่อนสมัครเข้าศึกษาต่อ

 
สำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการสอบเข้าเรียนหลักสูตรนานาชาติของจุฬาฯ จำเป็นต้องมีคะแนนสอบต่าง ๆ เหล่านี้เพื่อประกอบในการสมัครตามแต่ละคณะ สาขากำหนดเอาไว้ด้วย

CU-TEP

สอบวัดความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางทักษะการอ่าน การเขียนการฟังและการพูดเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษทั่วไป และภาษาอังกฤษกึ่งวิชาการ

CU-ATT

แบบทดสอบวัดความถนัด สำหรับผู้ประสงค์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรนานาชาติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1. Math Section ใช้สำหรับวัดความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์

2. Verbal Section ใช้สำหรับวัดความสามารถทางด้านภาษา

CU-ATS

     สำหรับบุคคลที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาต่อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ  วัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย
 วิชาฟิสิกส์     60ข้อ เวลา 60นาที
 วิชาเคมี           55ข้อ เวลา 60นาที

CU-ATS nano

แบบทดสอบที่เหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาต่อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมนาโน วัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์(นาโน) ประกอบด้วย
 วิชาฟิสิกส์           60ข้อ เวลา 60นาที
 วิชาเคมี               55ข้อ เวลา 60นาที
 วิชาชีววิทยา       60ข้อ เวลา 60นาที

CU-SCIENCE

แบบทดสอบสำหรับผู้ประสงค์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการรับตรง คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1.CU-SCIENCE (Chemistry)
2.CU-SCIENCE (Math)
3.CU-SCIENCE (Physics)
4.CU-SCIENCE (Biology)


CU-TAD

แบบทดสอบสำหรับผู้ประสงค์เข้าศึกษา ต่อในระดับปริญญาตรี ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลักษณะการทดสอบจะวัดทักษะด้านการออกแบบ

รับตรง โครงการ ความสามารถพิเศษด้าน วิทย์ คณิต ม.ศิลปากรโครงการรับนักศึกษาจากโรงเรียนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 3 กรกฏาคม 2555


กำหนดการรับสมัคร
รับสมัครสอบคัดเลือก                                 1 มิถุนายน ถึง 3 กรกฏาคม 2555
ประกาศสถานที่ทดสอบความรู้ทางวิชาการ    1 สิงหาคม 2555
ทดสอบความรู้ทางวิชาการ สัมภาษณ์
และส่งใบรายงานการตรวจสุขภาพ               11-19 กันยายน 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา                  17 กันยายน 2555
ยืนยันสิทธิ                                                18-26 กันยายน 2555
คุณสมบัติเฉพาะ
เป็นนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยเฉพาะ และโรงเรียนได้อยู่ในโครงการฯ (ตามประกาศที่แนบมา)

GPAX 3กลุ่มสาระ คณิต วิทย์ ภาษาต่างประเทศ 4 ภาคการศึกษา รวมกันไม่น้อยกว่า 3.00

 
ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ คนละ 500 บาท

ขอข้อมูลเพิ่มเติม
คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร
จังหวัดนครปฐม
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3421-9364-6 ต่อ 25126-25129


ดาวน์โหลดประกาศการรับสมัครได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่าง

 

ม.ศิลปากร รับตรง โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข.
โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข. ประจำปีการศึกษา 2556
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 3 กรกฏาคม 2555

กำหนดการรับสมัคร
รับสมัครสอบคัดเลือก   1 มิถุนายน ถึง 3 กรกฏาคม 2555
ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน 17 สิงหาคม 2555
สอบข้อเขียน 1กันยายน 2555
ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านและมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ 28 กันยายน 2555

สอบสัมภาษณ์และส่งใบรายงานการตรวจสุขภาพ 13 ตุลาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 19 ตุลาคม 2555
ยืนยันสิทธิ 22-30 ตุลาคม 2555

คุณสมบัติเฉพาะ

สําหรับทุกสาขาวิชา ยกเว้น สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ต่อไปนี้รวมกันไม่น้อยกว่า 2.75 ของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายม.4-ม.5 นับถึงภาคการศึกษาปลาย ของชั้นม.5 
                 -  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
                 -  กลุ่มสาระการเรียนรู้ิวทยาศาสตร์ 
                 -  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

เฉพาะสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) ไม่น้อยกว่า 2.75 ของมัธยมศึกษาตอนปลายม.4-ม.5 นับถึงภาคการศึกษาปลายของชั้นม.5 

ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ คนละ 500 บาท

ขอข้อมูลเพิ่มเติม
คณะวิศวกรรมศาสตร์เเละเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
จังหวัดนครปฐม
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3421-9364-6 ต่อ 25126-9,25907


เว็ปไซด์รับสมัคร

http://202.28.75.249/engineering2/student_apply_online/g2/insert_g2.php?g=2


ดาวน์โหลดประกาศการรับสมัครได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่าง

ม.ศิลปากร รับตรง โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก.โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก.ประจำปีการศึกษา 2556
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 3 กรกฏาคม 2555

กำหนดการรับสมัคร
รับสมัครสอบคัดเลือก   1 มิถุนายน ถึง 3 กรกฏาคม 2555
ประกาศสถานที่ทดสอบความรู้ทางวิชาการ สัมภาษ ตรวจร่างกาย
1 สิงหาคม 2555
ทดสอบความรู้ทางวิชาการ สัมภาษณ์ ส่งใบรายงานการตรวจสุขภาพ
11-19 สิงหาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 17 กันยายน 2555

ยืนยันสิทธิ 18-26 กันยายน 2555

คุณสมบัติเฉพาะ
ทุกสาขาต้องสอบได้ในลำดับที่ 1-10 ของสายวิทยาศาสตร์ ของโรงเรียน

ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ คนละ 500 บาท

ขอข้อมูลเพิ่มเติม
คณะวิศวกรรมศาสตร์เเละเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
จังหวัดนครปฐม
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3421-9364-6 ต่อ 25126-9,25907
เว็ปไซด์รับสมัคร
http://202.28.75.249/engineering2/student_apply_online/g1/insert_g1.php?g=1ดาวน์โหลดประกาศการรับสมัครได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่าง


ม.มหิดล รับตรง ป.ตรี หลักสูตรอินเตอร์รับสมัครตั้งแต่ 19 มิ.ย. - 10 ก.ค


        เพื่อรองรับนักเรียนที่จบการศึกษาในหลักสูตรไทยและนานาชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลจึงเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่  ซึ่งสาขาที่เปิดรับสมัครในระดับปริญญาตรี

สาขาวิชาที่เปิดรับในหลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (B.A.)
- การออกแบบนิเทศศิลป์
- กลุ่มศิลปะสร้างสรรค์สื่อบันเทิง (สื่อภาพยนตร์, โทรทัศน์, เอนิเมชั่น)
- สังคมศาสตร์ (การศึกษาระหว่างประเทศ, เอเชียอาคเนย์ศึกษา)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (B.B.A.)
- เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
- การเงิน
- ธุรกิจระหว่างประเทศ
- ระบบสารสนเทศ
- การตลาด
- การท่องเที่ยวและการโรงแรม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (B.Sc.)
- คณิตศาสตร์ประยุกต์
- วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
- เคมี
- วิทยาการคอมพิวเตอร์
- วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
- ฟิสิกส์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (B.Eng.)
- วิศวกรรมคอมพิวเตอร์


กำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2555
(วันจันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 17.00 น., วันเสาร์ 9.00 - 16.00 น.)กำหนดวันสอบข้อเขียน : 21 – 22 กรกฎาคม 2555
เปิดภาคเรียน : 24 กันยายน 2555


สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.muic.mahidol.ac.th/thai/?page_id=115

หรือเบอร์โทรศัพท์ส่วนงานรับสมัครและจัดสอบ : 02-441-5090 ต่อ 1327, 1124

มศว.เปิดรับตรง (สอบตรง) เฉพาะผู้ที่เรียนในนครนายก 2556    ทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เปิดรับนักศึกษาประเภท “โควตาจังหวัดนครนายก” ซึ่งได้เปิดโอกาสให้น้อง ๆ ที่เรียนอยู่ในจังหวัดนครนายกได่้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2556

รายละเอียดตามลิงค์ไฟล์ PDF ข้างล่างเลยครับผม 
เอกสารประกอบข่าว :

Tuesday, 5 June 2012

(HOT)รับตรงตรงประเภทเรียนดี พระจอมเกล้าธนบุรี 2556


รับตรงตรงประเภทเรียนดี พระจอมเกล้าธนบุรี 2556
Download กำหนดการและขั้นตอนการสมัคร

เกณฑ์การรับสมัคร

เกณฑ์การรับนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
เกณฑ์การรับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
เกณฑ์การรับนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
เกณฑ์การรับนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
เกณฑ์การรับนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
เกณฑ์การรับนักศึกษา โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย
>> กรุณาอ่านเกณฑ์และกำหนดการการรับสมัครก่อนเข้าสู่ระบบรับสมัคร <<
Link เข้าสู่ระบบรับสมัคร
หน้าเว็บไซต์หลัก   http://admission.kmutt.ac.th/