Wednesday, 13 July 2016

รับตรง 60 การสอบคัดเลือกระบบรับตรงของ กสพทขอเตือนน้องๆทุกคนว่า ความละเอียดรอบคอบ ความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นคุณสมบัติที่คนจะเป็นแพทย์ต้องมี ดังนั้นหากน้องๆทำไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯจะถือว่าไม่ได้สมัครสอบคัดเลือกครั้งนี้นะคะ

 ประกาศ กสพท 2560
ฉบับที่ 1

ประกาศ กสพท 2560 ฉบับที่ 1 (12 กรกฎาคม 2559)
 คุณสมบัติเฉพาะ

ของผู้สมัครสอบฯ กสพท 2560

คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละหลักสูตร ที่ร่วมกับ กสพท

รายละเอียด »

 การเตรียมไฟล์
ประกอบการสมัครฯ

เนื่องจากในปีการศึกษาที่ผ่านมา ยังมีน้องๆ ที่เตรียมไฟล์ประกอบ
การสมัครฯ ไม่ถูกต้องอยู่พอสมควร ขอให้ศึกษาเรื่องการเตรียมไฟล์ประกอบการสมัครฯ ให้เข้าใจ

 สถิติคะแนนสอบ กสพท

คะแนนสูงสุด/ต่ำสุดของการสอบ กสพท ที่ประกาศให้ทราบในปีการศึกษาต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกคณะฯ ที่ต้องการ
รายละเอียด »

===========================================
หน้าเว็บไซต์หลักของ กสพท อัพเดทข้อมูล ทุกอย่างแล้วครับ
การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2560
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกวิชาเฉพาะ  1-31 สิงหาคม 2559

 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับพ.ศ.2559

 หลักสูตรทัตนแพทยศาสตรบัณฑิต

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับพ.ศ.2559

 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ฉบับพ.ศ.2559