Thursday, 16 August 2012

รับสมัคร วิชาสามัญ 7 วิชา สทศ 10 - 30 ตุลาคม 255


ตามที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้มีมติเห็นชอบให้มีการจัดการระบบรับตรง โดยด าเนินการผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing-house) และได้ร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)รับสมัครทดสอบ จัดทำแบบทดสอบรับตรงที่ใช้ร่วมกันในรายวิชาสามัญ ๗ วิชา จัดการทดสอบในทุกภูมิภาคประกาศผลคะแนนในรายวิชาที่จะสอบให้ผู้สมัครสอบได้รับทราบ และนำผลไปใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาด้วยระบบรับตรง

ดังนั้น เพื่อให้การบริการการทดสอบวิชาสามัญ ๗ วิชา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)จึงเห็นสมควรออกประกาศกำหนดการ และรายละเอียดในการดำเนินการให้บริการการทดสอบวิชาสามัญ๗ วิชา ดังนี้
คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า หรือผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ขึ้นไปทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบวิชาสามัญ ๗ วิชา จะต้องศึกษาคุณสมบัติ และเงื่อนไขในการนำผลคะแนนไปใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อของคณะ และสถาบันอุดมศึกษาที่ใช้ระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing-house) หรือสถาบันที่ต้องการใช้คะแนนวิชาสามัญ ๗ วิชาก่อนสมัครสอบ ทางเว็บไซต์ www.cuas.or.th หรือเว็บไซต์ของแต่ละมหาวิทยาลัยโดยตรง 
กำหนดดำเนินการ

ค่าสมัครสอบ วิชาละ  ๑๐๐  บาท (ค่าสมัครสอบรวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ  ๗  ด้วยแล้ว แต่ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมของผู้ให้บริการรับชำระเงิน)
 
วิชาที่จัดสอบและตารางกำหนดการสอบ
สทศ. จะจัดสอบวิชาสามัญ ๗ วิชา ได้แก่  วิชาภาษาไทย  วิชาสังคมศึกษา  วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์  วิชาฟิสิกส์  วิชาเคมี และวิชาชีววิทยา  โดยจัดสอบในวันที่  ๕  - ๖   มกราคม  ๒๕๕๖  เวลาที่ใช้ในการสอบ วิชาละ  ๑  ชั่วโมง  ๓๐  นาที  
 

No comments: