Monday, 27 May 2013

รับตรง 57 โควตาจังหวัดนครนายก มศว.

UploadImage
การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี(สอบตรง)
ประจําปีการศึกษา 2557
โครงการ“โควตาจังหวัดนครนายก”
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(มศว) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี(สอบตรง) ประจําปีการศึกษา 2557 โครงการ “โควตาจังหวัดนครนายก” ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่ เรียนอยู่ในโรงเรียนในจังหวัดนครนายก ไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา นับถึงวันสมัคร ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2556

สาขาที่เปิดรับ
คณะทันตแพทยศาสตร์
1 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

คณะเภสัชศาสตร์
2 วิชาเอก วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

คณะสหเวชศาสตร์
3 สาขาวิชา กายภาพบําบัด
4 สาขาวิชา การส่งเสริมสุขภาพ

คณะพลศึกษา
5 สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย
6  สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
7  อนามัยสิ่งแวดล้อม
8  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
9 สาขาวิชา ผู้นํานันทนาการ
10 สาขาวิชา พลศึกษา
11 สาขาวิชา สุขศึกษา
12 สาขาวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา

คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชา ทัศนศิลป
13 วิชาเอก เซรามิกส์
14 วิชาเอก ศิลปะจินตทัศน์
สาขาวิชา ศิลปะการแสดง
15 วิชาเอก นาฏศิลป์ไทย
16 วิชาเอก นาฏศิลป์สากล
17 วิชาเอก การออกแบบเพื่อการแสดง
18 วิชาเอก การแสดงและกํากับการแสดง
สาขาวิชา การออกแบบทัศนศิลป
19 วิชาเอก การออกแบบสื่อสาร
20 วิชาเอก การออกแบบผลิตภัณฑ์
21 วิชาเอก การออกแบบแฟชั่น
22 วิชาเอก การออกแบบเครื่องประดับ
23 สาขาวิชา ดุริยางคศาสตร์สากล
24 สาขาวิชา ศิลปศึกษา
25 สาขาวิชา นาฏศิลป์

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
26 สาขาวิชา การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยื


กำหนดการ
UploadImage

ที่มา : http://admission.swu.ac.th/

No comments: