Tuesday, 11 September 2012

รับตรง 2556 เภสัช มข.โครงการพิเศษ


เภสัช โครงการพิเศษ ม.ขอนแก่น 

การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษ
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจาปีการศึกษา 2556 (กลุ่มที่ 1)
1. กำหนดการรับสมัครและการสอบ

กลุ่มที่ 1

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2555

การชำระเงิน

ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารได้ตั้งแต่
วันนี้ ถึง วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2555

คุณสมบัติ : รับจากนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศ หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

การคัดเลือก 

โครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ผลิตเภสัชกรภาคสมทบ

คัดเลือกโดยการสอบ 6 รายวิชา ได้แก่ สามัญ1 (ภาษาไทย+สังคมศึกษา),
คณิตศาสตร์, อังกฤษ, เคมี, ฟิสิกส์ และ ชีววิทยา รับจานวน 30 คน

โครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ

คัดเลือกโดยการสอบ 6 รายวิชา ได้แก่ สามัญ1 (ภาษาไทย+สังคมศึกษา),
คณิตศาสตร์, อังกฤษ, เคมี, ฟิสิกส์ และ ชีววิทยา และสอบวิชา Competency Test ได้แก่
grammar, reading comprehension, listening และ Writing รับจานวน 25 คน

รับสมัครทาง Internet http://pharm.kku.ac.th


หมายเหตุ : ในวันสัมภาษณ์ ผู้เข้าสัมภาษณ์ทุกคน จะได้ลงชื่อสละสิทธิ์ Admission ล่วงหน้า ซึ่งจะมีผลบังคับใช้เฉพาะผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์เท่านั้น

** ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ อาจต้องเข้ารับการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการเรียนตามที่คณะฯ กำหนด

ติดต่อสอบถามเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มภารกิจสนับสนุนการจัดการ สานักงานคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

โทร. 0-4320-2378, 0-4320-3479

e-mail : ancnak@kku.ac.th , pvasana@kku.ac.th

No comments: