Monday, 5 November 2012

รับตรง + ทุนเรียนฟรี 56 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จบบรรจุเลย!!

อีกหนึ่งหลักสูตร "พยาบาล" ยอดฮิตของน้อง ๆ ม.ปลาย ที่กำลังจะเปิดรับสมัครต้นเดือนมกราคม 2556 นี้แล้ว

"วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก" คือสถาบันที่อยากจะนำมาย้ำเตือนกันไว้ว่า น้อง ๆ คนไหนที่ต้องการเข้าเรียนต่อที่นี่ ต้องรีบ "เตรียมพร้อม" ขั้นสุดท้ายกันได้แล้วนะครับ

ความพิเศษของที่นี่ก็คือ จำนวนรับทั้งหมด 80 คนนั้น จะมีจำนวน 20 คนที่จะได้รับทุน "เรียนฟรี" 

นอกจากนั้นหลังจากเรียนจบจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรยศ "ว่าที่ร้อยตรี" 

ใครสนใจก็เตรียมพร้อมกันนะครับ ซึ่งลองมาดูคุณสมบัติและรายละเอียดต่าง ๆ เป็นแนวทางกันว่าที่ผ่านมาเขาคัดเลือกกันอย่างไร...

กำหนดการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 50 และ นักเรียนผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2556  จะรับสมัครในเดือน มกราคมของทุกปี

สำหรับผู้สนใจนั้น เจ้าหน้าที่แจ้งว่าสามารถดูระเบียบการของปีการศึกษา 2555 เป็นตัวอย่าง

ส่วนรายละเอียดอื่นๆสอบถามได้ที่ แผนกธุรการและกำลังพล โทร.02-3547842 เพียงแห่งเดียวเท่านั้น

หรือฝากคำถามไว้ที่เว็บบอร์ด http://www.rtanc.ac.th/academic/board1/ หรือที่อีเมล์ rtanc@rtanc.ac.thข้อควรจำ

นักเรียนพยาบาลกองทัพบก  รับสมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ต เท่านั้น
จำนวนที่รับเข้าศึกษา  80 คน ( ทุนกองทัพบก 20 คน และทุนส่วนตัว 60 คน )

ตัวอย่างคุณสมบัติและการรับสมัครปี 2555

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก มีความประสงค์รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ มีรายละเอียดดังนี้

๑. การรับสมัครและคัดเลือก จำนวน ๘๐ นาย แบ่งเป็น

๑.๑ ประเภททุนกองทัพบก (เพศหญิง) จำนวน ๒๐ นาย

๑.๒ ประเภททุนส่วนตัว จำนวน ๖๐ นาย

( รับทั้งเพศชายและเพศหญิง โดยเพศชายรับไม่เกิน ๑๐ นาย )

๒. คุณสมบัติผู้สมัคร

๒.๑ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ( สายวิทย์-คณิต ) ของ
กระทรวงศึกษาธิการ

๒.๒ มีผลคะแนนทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากสำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(O-net) และผลการทดสอบความถนัดทั่วไป(General Aptitude Test หรือ GAT) ความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ(Professional and Academic Test หรือ PAT)

๒.๓ มีสถานภาพโสด อายุครบ ๑๖ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๒๕ปี นับถึงวันเปิดการศึกษาของปีที่สมัคร

๒.๔ มีร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า ๔๕ กิโลกรัม มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า๑๕๕ เซนติเมตร และไม่เป็นโรคหรือมีความพิการตามที่กำหนด
๒.๕ ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย และบิดา-มารดา ผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาหรือมารดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร มารดาหรือบิดาจะมิใช่ผู้ที่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้

๒.๖ ไม่บกพร่องในศีลธรรม ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

๒.๗ ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามกฎหมาย

๒.๘ ไม่อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหาหรือเป็นจำเลยในคดีอาญาและไม่เคยต้องคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษหรือความผิดอันกระทำโดยประมาท

๒.๙ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการ

๒.๑๐ ไม่เคยถูกปลดออกหรือถูกไล่ออกจากราชการ หรือสถานศึกษาเพราะมีความผิด

๒.๑๑ ได้รับอนุญาตจากบิดา – มารดา หรือผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมาย

๒.๑๒ สำหรับประเภททุนส่วนตัว(บุตรข้าราชการกองทัพบก) ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนตามข้อ ๒.๒ ,หนังสือรับรองการรับราชการของบิดาหรือมารดาที่ออกให้โดยหน่วยงานต้นสังกัด

๒.๑๓ สำหรับประเภททุนส่วนตัว(บุคคลพลเรือนที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้)ต้องมีผลคะแนนตามข้อ ๒.๒ และมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๓. วิธีการสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ www.rtanc.ac.th โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่โปรแกรมกำหนด ประมาณมกราคม -  เมษายน

๔. การประกาศผลการรับสมัครและคัดเลือก

๔.๑ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่คุณสมบัติและหลักฐานการสมัครครบถ้วน ทางไปรษณีย์ตอบรับตามที่อยู่ที่ผู้สมัครแจ้งไว้ และทางเว็บไซต์ http://www.rtanc.ac.th

๔.๒ การประกาศผลการคัดเลือกภาควิชาการและรายชื่อผู้มีสิทธิรับการทดสอบบุคลิกภาพและสอบสัมภาษณ์ ณ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก และทางเว็บไซต์ http://www.rtanc.ac.th

๔.๓ การประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก ณ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก และทางเว็บไซต์ http://www.rtanc.ac.th

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกธุรการและกำลังพล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ๓๑๗/๖ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพ ๑๐๔๐๐

โทร. ๐ – ๒๓๕๔-๗๘๔๒

ภาพจาก http://www.facebook.com/pages/The-Royal-Thai-Army-Nursing-College

และทางเว็บไซต์ http://www.rtanc.ac.th

No comments: