Monday, 5 August 2013

รับตรง 57 โควตา 57 มหาวิทยาลัยนเรศวร

UploadImage

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตา)
ประจำปีการศึกษา 2557

 

คุณสมบัติ
- ต้องเป็นผู้ที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญหรือเป็นนักศึกษาผู้ใหญ่ที่กําลังศึกษาในปี
การศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ
- โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัด ได้แก่ จังหวัด
เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลําพูน ลําปาง พะเยา น่าน แพร่ กําแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก
เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี
- มีคะเเนน GAT,PAT ONET
- คุณสมบัติแต่ละสาขา ดูได้จากไฟล์แนบ

ค่าสมัคร 250 บาท

กำหนดการ

UploadImage

ที่มา : http://www.acad.nu.ac.th/acad_admission/publish/2557/QU57.html

No comments: