Wednesday, 9 January 2013

รับตรง 56 โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา


ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา จะดําเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาส่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีการศึกษา 2556 ให้แก่
นักเรียนทีกำลังศึกษาในชั้น ม.6 หรือ สำเร็จการศึกษา โดยมีเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
จํานวนท้งสิ้น 1,460 คน
เปิดรับสมัคร 3 มกราคม 2556 - 11 กุมภาพันธ์ 2556

No comments: