Saturday, 15 December 2012

ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด รับตรง 56 คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภทรับตรงเพื่อเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ดในหลักสูตรปริญญาตรี หลักสสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวนที่รับทั้งหมด 30 คน

กิจกรรม
วัน/เดือน/ปี
รับสมัคร
6 ธันวาคม 2555 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
4 มีนาคม 2556
สอบข้อเขียน
8 มีนาคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน
12 มีนาคม 2556
ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนต้องตรวจร่างกายที่ 
โรงพยาบาลธวัชบุรี
13-14 มีนาคม 2556
สอบสัมภาษณ์
15 มีนาคม 2556 และ 18 มีนาคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
20 มีนาคม 2556
รายงานตัว
25 มีนาคม 2556
ปฐมนิเทศ
พฤษภาคม 2556
เปิดภาคเรียน
มิถุนายน 2556

รายละเอียดทั้งหมด   http://nurse-admission.reru.ac.th/news.php

No comments: