Saturday, 8 December 2012

รับตรง 56 โครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น


รับตรงจำนวน 185 คน โครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2556

การรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ที่อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และภายใต้คณะ/หน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา
ที่อยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2556
คุณสมบัติของนักเรียนที่มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมโครงการ
  • นักเรียน ม.6 ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหรือ อยู่ภายใต้ คณะ/หน่วยงาน ในสถาบันอุดมศึกษา ที่ตั้งอยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด และจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ตั้งอยู่ในเขตดังกล่าวไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันที่รับสมัครวันแรก)
  • มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดในแต่ละสาขาวิชาที่คณะวิชากำหนด
  • เปนผู้นำในการช่วยเหลือ หรืออุทิศตนเพื่อส่วนรวม เช่น ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ประเทศชาติ โดย พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน ตามคุณสมบัติที่พึงประสงค์4 ประการ ดังนี้
1.3.1 มีความเป็นผู้นำ เช่น
1) มีความมั่นใจในตนเอง
2) ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
3) กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง
4) มีความรู้และปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่เป็นปัญหาของสังคม
5) ร่วมกิจกรรมในการพัฒนาสถานศึกษาและท้องถิ่น
6) รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
7) เป็นผู้นำ หรือเป็นสมาชิกของชมรม/ชุมนุม4
8) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
9) มีความสามารถทางวิชาการ ดนตรี กีฬา และกิจกรรมอื่นๆ
1.3.2 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์เช่น
1) มีวินัย และความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต
2) มีความกตัญญูกตเวที
3) มีความประหยัด รู้จักใช้สิ่งของตนเองและส่วนรวม
4) มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย
5) มีน้ าใจ เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ มีความเมตตา กรุณา
6) มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น
7) มีความเพียร พยายาม ขยัน และอดทน
8) มีความร่าเริงแจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนและผู้อื่น
9) ชื่นชม และสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีดีงามของท้องถิ่นและของไทย
1.3.3 มีส่วนร่วมหรือตระหนักในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
1) มีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2) ใช้ทรัพยากรประหยัดและคุ้มค่า
3) รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและเผยแพร่ความรู้
4) มีความตระหนักถึงผลกระทบต่อตนเองและสังคมที่เกิดจากการเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม
5) เป็นสมาชิกหรือมีส่วนร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
6) ชี้นำและชักชวนให้ผู้อื่นเข้าร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
1.3.4 เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการป้องกันและรณรงค์สารเสพติดทุกชนิด เช่น
1) ไม่เสพสิ่งเสพติด และรู้จักหลีกเลี่ยงจากสารเสพติดทุกชนิด
2) ร่วมรณรงค์ หรือมีส่วนร่วมต่อต้าน และป้องกันสิ่งเสพติดในโรงเรียน/ชุมชน
3) ร่วมกิจกรรม เช่น ชุมนุม ชมรม กีฬา หรือดนตรีและอื่นๆ ในการป้องกัน ยาเสพติด
4) ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากสิ่งเสพติด
รายละเอียดเพิ่มเติม http://reg2.kku.ac.th/eregistration/2556/moral/rationale.pdf

No comments: