Tuesday, 25 December 2012

รับตรง 56 ผู้มีความสามารถพิเศษด้าน สิ่งประดิษฐ์ (หุ่นยนต์) พระนครเหนือ


การรับนักศึกษาเข้าศึกษาโดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2556 สำหรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้าน วัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ (หุ่นยนต์) (เพิ่มเติม) ระดับปริญญาตรี 4 ปี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 22 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2555

No comments: