Monday, 24 December 2012

รับตรง 56 พสวท. ม.เกษตรศาสตร์


โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)

เปิดรับสมัครสอบโครงการ พสวท. ปีการศึกษา 2556
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2555
โดยวิธีการสมัครสอบแบบออนไลน์ เว็บไซต์ http://www.sci.ku.ac.th:8000/apply/dpst_56/
ตรวจสอบและพิมพ์ใบสมัคร :: http://www.sci.ku.ac.th:8000/apply/user_show_report_form.php

เพิ่มเติม http://www.sci.ku.ac.th:8000/sisc/ipst/

No comments: